KVKK

Image

BEYPALAS HOTEL

Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi amacıyla ad soyad, T.C. kimlik numarası gibi kimlik bilgileriniz ile adres ve telefon numarası gibi iletişim verileriniz işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla IP adresi, şifre ve giriş çıkış bilgileri gibi işlem güvenliği verileriniz, fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla görsel ve işitsel verileriniz, ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve kamu sağlığının korunması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere sağlık verileriniz toplanılacak ve işlenecektir. Kişisel verileriniz, otel girişinde verdiğiniz bilgi ve belgeler, şirket girişi, çevresi ve özel alan sayılmayan genel üretim alanlarındaki görüntü alma sistemleri ve internet gezintileriniz vasıtalarıyla toplanmaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz sadece bağlı şirketimiz ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Buna ek olarak verilerinize Şirketimizin gizlilik taahhüdü altında bulunan insan kaynakları, muhasebe, güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği birimi çalışanları tarafından erişilebilmektedir. Yurtdışında hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır.

3. Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözleşme imzalanması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, şirketimizin meşru menfaatleri sebepleri dahilinde işlenmektedir. Bu sebeplerden herhangi biri söz konusu olmadığı istisnai durumlarda tarafınızdan işleme için açık rızanız talep edilmektedir. Bu kapsamda hizmet verilmesi süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kimlik bilgilerinizin işlenebilmesi için açık rıza talep edilmektedir.

4. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Toplanan tüm veriler şirket merkezinde bulunan serverda toplanmakta olup fiziki olarak sadece gizlilik taahhüdü yükümlülüğü altında bulunan kişilerce erişim sağlanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri Şirket tarafından işlenen tüm gerçek kişiler Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirkete aşağıda belirtilen istisna haricinde ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri

linkinde bulunan formu indirerek veya resepsiyon biriminden tedarik ederek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını Beytepe Mah. İrfan Gümüşel Cad. No:47/A 06730 Beypazarı-Ankara/Türkiye adresine kimlikleriyle birlikte ve info@beypalashotel.com adresine kimliklerini kanıtlayıcı belgeler ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Kişisel veri sahibinin, talebini Şirket’e iletmesi durumunda şirket talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.